Đôn bàn trang điểm Venice

Đôn bàn trang điểm Venice

  • BA_000012

Kích thước: D380 - R360 - C440
Vật liệu: 
Gỗ xà cừ (Mahogany) tự nhiên- Vải bọc cao cấp.